Bases de competició
  1. Inscripcions

La inscripció és oberta per a totes les Entitats que ho desitgin. Tanmateix, cada una de les Representacions Territorials i la Delegació de les Comarques Centrals comunicarà el seu procés d’inscripció i la seva data límit.

Drets d’inscripció entitats afiliades: 25,00€ per equip. La quantitat total es carregarà al compte de l’FCBQ.

Entitats no afiliades a l’FCBQ: 50,00€. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al núm. de compte 2100-0941-28-0200171287

  1. Participants

Hi poden participar equips formats per esportistes nats l’any 2010 i posteriors, amb llicència expedida per l’FCBQ o per Entitats amb qui existeixi conveni d’homologació de llicències. No s’admetrà la participació de seleccions ni combinats.

  1. Sistema de joc

Cada RT i DCC comunicarà el sistema de joc realitzant, si és necessari, un sorteig un cop coneguts el nombre exacte d’equips inscrits tot reservant-se la possibilitat d’efectuar nivells. S’accepta la preinscripció de més d’un equip per Club, si bé l’FCBQ es reserva el dret d’organitzar uns partits previs entre aquests, abans i tot de la data prevista d’inici. Cada RT i DCC comunicarà als Clubs les seves dates i seus de la Fase Prèvia.

  1. Sorteig

En cas que cada RT i DCC ho cregui necessari, es realitzarà el sorteig dels calendaris amb data i lloc a concretar tindrà̀ lloc i on tots els clubs hi resten convidats.

  1. Regles de Joc i Reglament

La competició es regirà per les Regles de Joc del minibàsquet i pel Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ.

  1. Arbitratges

Els partits seran dirigits per àrbitres i auxiliars de taula de l’FCBQ. El cost serà carregat a la conta del club al 50% entre ambdós equips contendents.

  1. Responsabilitat del participants

L’FCBQ no es responsabilitza dels accidents d’aquells esportistes que no disposin de la llicència federativa corresponent. Així mateix, l’FCBQ tampoc es responsabilitza de la pèrdua o robatori dels objectes que es deixin als vestidors.

  1. Comitès Jurisdiccionals

Els Comitès Jurisdiccionals de l’FCBQ coneixeran dels informes emesos amb motiu de la celebració dels partit d’aquest Trofeu. El termini de presentació d’al·legacions per escrit en ocasió de fet esdevinguts en un partit, serà d’una hora, comptada des de la finalització del matx. Les citades al·legacions s’hauran de lliurar, en mà, al delegat federatiu nomenat per l’FCBQ.

  1. Disposició Final

L’FCBQ es reserva el dret d’interpretar les presents Bases de Competició, així com d’establir-hi les modificacions necessàries per tal d’assolir l’èxit esportiu d’aquest Trofeu Molinet.